Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, publikujemy w tym dziale ogłoszenia o wszczęciu postepowań.

Informacje podstawowe
Identyfikator postępowania ocds-148610-c6583055-8919-11ee-9fb5-3edbb70f45bd
Numer referencyjny postępowania Eko.1.MC
Status Wszczęte
Procedura

Krajowa

Faza postępowania Zbieranie ofert/wniosków/prac konkursowych
Tryb postępowania Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
Czy postępowanie jest prowadzone na platformie
e-Zamówienia

Tak

Czy postępowanie jest publicznie dostępne

Tak

Termin składania 30 listopada 2023, godz 12:00
Termin otwarcia 30 listopada 2023, godz 13:00
Pozycja w planie postępowań To postępowanie nie jest powiązane z żadną z pozycji planu

Ogłoszenia i dokumenty postępowania utworzone w systemie :Ogłoszenie 2023/BZP 00505876/01 z dnia 22 listopada 2023

 

Informacje podstawowe
Identyfikator postępowania ocds-148610-8c0768ba-9434-11ee-ba3b-4e891c384685
Numer referencyjny postępowania Eko.2.MC
Status Wszczęte
Procedura

Krajowa

Faza postępowania Zbieranie ofert/wniosków/prac konkursowych
Tryb postępowania Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
Czy postępowanie jest prowadzone na platformie
e-Zamówienia

Tak

Czy postępowanie jest publicznie dostępne

Tak

Termin składania 19 grudnia 2023, godz 12:00
Termin otwarcia 19 grudnia 2023, godz 13:00
Pozycja w planie postępowań To postępowanie nie jest powiązane z żadną z pozycji planu

Ogłoszenie nr 530064-N-2019 z dnia 2019-03-27 r.

Eko-Bug sp. z o. o.: Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie Centrum Gminy Kobylany - etap VIII, IX, X - gm. Terespol

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Program Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

Pytanie 1:

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę studzienek DN 1200 z betonowych na studzienki z tworzywa sztucznego.

Pytanie 2:

Zakres zadania obejmuje wykonanie przepompowni ścieków PP2 wraz z posadowieniem i włączeniem do sieci kanalizacyjnej kanałem PEHD 110mm, brak w przedmiarach robót pozycji dotyczącej wykonania kanału PEHD 110mm. Proszę o uzupełnienie.


Odpowiedź:  

Przedmiary robót traktujemy jako dokumentację pomocniczą, jeżeli Oferent uważa, iż taki kanał należy wykonać, proszę go uwzględnić w swojej wycenie

Pytanie 3:

Proszę o podanie jakie sterowanie powinna posiadać przepompownia ścieków ?

Odpowiedź:
Parametry przepompowni :

- wykonanie z polimerobetonu
- napięcie zasilające 400V
- prąd maksymalny 10 A
- czujnik poziomu – sondy hydrostatyczne
- wyposażona w dwie pompy o wydajności 9,97 l/s, wysokość podnoszenia 17m , moc 4kW, obroty 2930 obr/min

Pytanie 4:

Proszę o informację czy przepompownia ścieków ma być przejezdna czy nieprzejezdna?

Odpowiedź:
Przepompownia w wykonaniu nieprzejazdowym, ogrodzona.

 

Pytanie 5:

W przedmiarach robót  ETAP 8,9,10 brak pozycji dotyczącej zasypania wykopów. Prosimy uzupełnić przedmiar o brakujące pozycje.

Odpowiedź:
Przedmiary robót traktujemy jako dokumentację pomocniczą, proszę przyjąć ilości  zasypania  wykopów wg własnej wiedzy i doświadczenia.

Pytanie 6:

W przedmiarze robót ETAP 9 poz 11 Montaż przepompowni PP2 wraz z kanałem PEHD 110mm..... , Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o długość kanału oraz uwzględnić dodatkowe wykopy, zasypanie , próby szczelności kanału.

Odpowiedź:

Przedmiary robót traktujemy jako dokumentację pomocniczą, swoją wycenę proszę oprzeć o Projekt, uwzględniając wykonanie wszelkich prac związanych z wykonaniem całości zadania.

Pytanie 7:

W przedmiarach robót pojawiają się pozycje „ Prace pomocnicze – odszkodowawcze, opłaty administracyjne. „ Jakie opłaty należy uwzględnić w tych pozycjach.

Odpowiedź:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym, inne opłaty mogące wystąpić podczas robót budowlanych.