Spółka Eko-Bug w Kobylanach, wykonała i uruchomiła dwie instalacje fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną z promieniowania słonecznego o mocy 40 kW każda.

Wytworzona energia wykorzystywana będzie na potrzeby własne obiektów inwestora, tj. do zasilania urządzeń funkcjonujących na ujęciu wody oraz na oczyszczalni ścieków w Koroszczynie. Łączna moc instalacji wynosi prawie 80 kW i przewiduje się, że „wyprodukuje” ok. 25 %  całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną tych obiektów. Jej nadmiar będzie bilansowany z energią pobraną z sieci elektroenergetycznej. Dzięki pracy instalacji fotowoltaicznych nastąpi obniżenie kosztów zużywanej energii i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.

W celu zoptymalizowania produkcji energii zastosowano zdalny system wizualizacji aktualnych procesów farm fotowoltaicznych. Monitoring działania instalacji i wytwarzania energii możliwy jest z siedziby firmy ze stanowiska komputerowego z dostępem do internetu. System zarządzania energią zostanie wykorzystany do dozoru technicznego urządzeń jak również do prezentacji danych poprzez wyświetlenie parametrów instalacji fotowoltaicznej na ekranie monitora, pełniąc funkcje informacyjną oraz podnosząc świadomość ekologiczną.

 Projekt realizowany w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020Oś Priorytetowa: 4. Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.2 – Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, współfinansowanego ze środków UE.

 

EKO-BUG Sp. z.o.o informuje, iż w związku z zakończoną przebudową technologii stacji uzdatniania wody w miejscowości Koroszczyn, w dniu 21. 03.2019 o godzinie 10:00 rozpocznie się przełączanie „starej „ technologii stacji na technologię nowo wybudowaną. Proces technologiczny przełączania, ze wszelkimi próbami nie powinien trwać dłużej niż ok 2 godziny. W dniu 19.03.2019r. Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej, dokonała badań wody na nowej technologii, od czasu dokonania prób nowa technologia stacji była w ciągłym ruchu wodnym, bez podawania wody w istniejącą sieć wodociągową. Wyniki dokonanych badań, są pozytywne, woda nadaje się do spożycia. Przełączenie, teoretycznie powinno być niezauważalne dla Odbiorców, odbywać się to będzie na zasadzie odcięcia zasuwą „starej” nitki wody, i otwarciu zasuwy nitki zasilanej z nowej technologii. Dla sprawdzenia jakości wody z nowej technologii będą przeprowadzone kolejne badania wody przez Państwową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Białej Podlaskiej w dniu 27.03.2019. Za wszelkie nieudogodnienia przepraszamy.